Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej

Zawód pielęgniarki i położnej jest profesją wiążącą się ze specjalnym rodzajem odpowiedzialności. Każdego dnia w swojej pracy oddziałują one w końcu na losy innych ludzi, pozostających pod ich opieką. Z jednej strony, to wspaniała, dająca prawdziwą satysfakcję praca, z drugiej olbrzymia presja i ryzyko, by nikomu nie wyrządzić krzywdy. To wielka odpowiedzialność zawodowa.

Odpowiedzialność zawodowa

Odpowiedzialność zawodowa jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności za popełnienie przewinienia

Autor zdjęcia: US Army Africa

Odpowiedzialność zawodowa jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności za popełnienie przewinienia. Przewinienie to następuje jednak bezpośrednio w związku z wykonywaniem zawodu. Następuje ono poprzez naruszanie zasad etyki zawodowej, czy też zasad powszechnie obowiązujących w przepisach prawa.
W przypadku zawodu pielęgniarki i położnej, kodeks etyki zawodowej określony został w 2003 roku przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Zgodnie z jego zapisami pielęgniarka i położna powinna postępować w wykonywanej przez siebie pracy, a za naruszenie tychże zasad grożą określone konsekwencje.

Podstawowe obowiązki ustawowe dotyczące tychże profesji (których naruszenie może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności zawodowej) dotyczą między innymi:

  • obowiązku udzielenia pomocy medycznej,
  • obowiązku respektowania praw pacjenta (w tym informowania go, oraz prowadzenia dotyczącej go dokumentacji medycznej).

Z racji dużej odpowiedzialności, pielęgniarki i położne zobowiązane są do tego, by posiadać wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. Jego zadaniem jest nie tylko ochrona pielęgniarek i położnych przed roszczeniami poszkodowanych pacjentów, ale przede wszystkim w celu ochrony interesów tychże osób. Fakt posiadania takiego ubezpieczenia znacznie ułatwia bowiem możliwość dochodzenia odszkodowania i znacząco upraszcza drogę, na jakiej się to odbywa.